Измерване систолично кръвно налягане

Питаме д-р Вълчева, кардиопулмолог в клиники “Добро хрумване!”:

Проблем ли е и при животните високото кръвно?

Определено. Високото кръвно налягане е чест проблем при възрастните ни пациенти, особено котките. Цели 5 % от наглед здравите зрели или възрастни котки са с хипертония. Тя се дължи най-често на скрито или явно друго заболяване като проблем с щитовидната жлеза – една четвърт от котките с хипертиреоидизъм са с повишено кръвно налягане, като хронична бъбречна недостатъчност – 60% от котките с това заболяване са с хипертензия!, високо кръвно често установяваме и при сърдечен проблем като хипертрофичната кардиомиопатия, при болестта на Къшинг, диабет, чернодробни заболявания… Говорим за котки, но и при кучетата проблемът не е никак рядък.

Тоест ако животинчето ни е с някое от тези заболявания, трябва да проверим дали няма и високо кръвно, така ли?

Точно така. При това, ако го измерим и не е повишено на този етап, не трябва да забравяме за проблема – при тези пациенти трябва да се измерва на всеки 4 месеца, защото е много вероятно да се отключи по някое време.

Има ли и други случаи, при които задължително трябва да проверим налягането на любимеца ни?

Да, освен при вече доказани изброените по-рано заболявания, трябва задължително да бъде измерено налягането и при определени единични симптоми като разширени дълго време зеници, слабост, замаяност и загуба на равновесие, дезориентация, внезапна слепота.

Колко е опасно високото кръвно за живота и здравето на нашето приятелче?

Хипертонията в дългосрочен план поразява и тежко уврежда много органи: бързо възникват сериозни проблеми с очите като кръвоизливи и за съжаление често спонтанна слепота, със сърцето – стига се до хипертрофия и сърдечна недостатъчност, с мозъка – наблюдават се неврологични признаци, замаяност, когнитивни смущения, с бъбреците – отключва се проблем или се утежнява вече съществуващият…

Важно ли е да се бърза с измерването на кръвното или имаме време да почакаме?

Това е един от медицинските проблеми, при които възможно най-ранното установяване е от ключова важност, за  да може да се започне навреме терапия срещу хипертонията, още преди да се проявят клинично симптомите на пораженията.

Как и къде да разберем дали четирикрачкото ни е с високо кръвно и боли ли измерването?

Процедурата по измерване на систоличното кръвно налягане е напълно безболезнена. Извършва се с апаратура специално за животни във възможно най-спокойно и безстресово състояние, обикновено заедно със стопанина, в тихо помещение. Един от най-добрите методи е доплеровият. Правят се неколкократни измервания и се отчита средната стойност.

В клиника „Добро хрумване-Център“ изследваме с най-съвременна апаратура систоличното кръвно налягане, благодарение на което сме диагностицирали и съответно предпазили от тежки допълнителни увреждания огромен брой животинки.

Инвестиционно предложение

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

„ДОБРО ХРУМВАНЕ“ ООД,

гр.София, ж.к.Борово, ул.Подуево №10, вх.Б, партер

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ПРЕУСТРОЙСТВОНАВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКА,ОФИСИ 5 И 6 ИМАГАЗИН 9 ВЪВВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКАСЪССТАЦИОНАРИСКЛАД“,
гр.София, ул. „Подуево“ №10, вх.Б, партер, СО-район „Красно село“


Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Изготвен е инвестиционен проект в техническа фазаза преустройствоисмянанапредназначениетонаВетеринарнаклиника, Офиси 5 и 6 иМагазин 9 въвВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКАСЪССТАЦИОНАРИСКЛАД.

Ветеринарнатаклиника, Офиси 5 и 6 иМагазин 9 са самостоятелни обекти в сграда, която се намира в ПИ с идентификатор 68134.206.70.

Според характера си инвестиционното предложение не попада в приложното поле на приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ветеринарната клиника, офисите и магазинът, обект на преустройството, се намират на партерния етаж в жилищна сграда на ул. “Подуево”№10. Жилищната сграда е девететажна. Във ветеринарната клиника ще се извършват прегледи, диагностика, лечебна, профилактична дейност, хирургични операции за непродуктивни животни – домашни любимци, декоративни животни и др.Помещенията на Клиниката са организирани на принципа за входно фоайе -чакалня+приемна+ ветеринарни продукти на ниво ±0.00 и разполагане на работните, складови и обслужващи помещения на ниво +0.45м,. На к.+0.45м са проектирани: манипулационна, тоалетна за посетители, две помещения за ехографски изследвания, две предоперационн и две операционни, лабораторен кът, 2 стационара за котки, 1 за кучета, 1 тъмен и 1 инфекциозен; стая за персонала; склад с кътове за приемане и експедиция, персонал, офис и складиране, със санитарни помещения за персонала.Складът ще бъде за лекарства, добавки, консумативи и храни за животни. По-голяма част от помещенията са директно осветени и проветрени. За останалите е проектирана принудителна смукателна вентилация, като допълване на изградена вече такава със съществуващи въздуховоди, включени в ОВ шахта към стълбището на блока. Във вътрешните помещения пресен въздух ще постъпва през отваряеми крила в стъклените прегради към директните помещения и през решетки, монтирани над вратите. Във Ветеринарната клиника ще работят 10 д. на 2 смени. За работещите в клиниката е проектирана стая за персонала с общи гардеробчета за лично и работно облекло, кабина за преобличане и кът за почивка. За склада с двама работещи на две смени, също е предвиден кът за персонала.В стационарните помещения на клиниката могат да получат помощ като прегледи и лечебни процедури едновременно максимум 13 домашни любимци – 10 котки и 3 кучета. Стационарите са обзаведени с малки клетки за котки и кучета и 2 по-големи – за по-едри кучета. За работещите и придружителите са проектирани санитарни помещения, с отделна тоалетна за посетители и две бани с тоалетни за персонала. За домашните любимци е предвидено отделно помещение с вана за къпане.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

ЗП преустройство – Ветеринарна клиника – 298.53 м2

За осъществяване на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура достъпът до новата клиника ще се запази от улица „Подуево“. Не се предвиждат изкопи. Не се налага ползването на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Сградата, в която се предвижда преустройството, предмет на инвестиционното намерение попада в кв.288, м.бул. „България – Мотописта“, район „Красно село“, за която има действащ План за регулация.

За осъществяването на инвестиционното намерение е необходимо да бъде одобрен инвестиционен проект и да бъде издадено Разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Органът за разрешаване на инвестиционното предложение е Главния архитект на СО-район „Красно село”.

Не е необходимо издаване на съгласувателни и разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

Гр.София, Столична община – район „Красно село“, кв.288, м.бул. „България – Мотописта“, ПИ с идентификатор 68134.206.70.

За района има влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-50/20.03.2016г. на изпълнителния директор на АГКК.

Сградата, в която ще се извършва инвестиционното намерение е с идентификатор 68134.206.70.1 и включва самостоятелни обекти.

Площадката не се намира в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от дейността. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

В района има изградена обществена водопроводна мрежа. Инвестиционното намерение е за преустройство на съществуващи самостоятелни обекти в сграда, които са захранени с питейна вода и вода за противопожарни нужди. За новото предназначение на обектите не се налага промяна във водоснабдяването.

По време на строителството и по време на експлоатацията на преустроените помещения захранването с вода ще става от съществуващия уличен водопровод, посредством съществуващо сградно водопроводно отклонение.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и на експлоатацията няма да бъдат емитирани вещества в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството и на експлоатацията няма да се изпускат вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството ще се генерират обичайните строителни отпадъци, които ще се транспортират на съответните разтоварища със съответните направления. Наредбата за управление на отпадъците и за рециклиране на строителните материали не изисква разработване на План за управление на отпадъците за преустроявани обекти с РЗП под 700.0кв.м.

По време на експлоатацията на ветеринарната клиника ще се генерират някои видове отпадъцив т.ч. и опасни с кодове съгласно Приложение №1 на Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, а именно:

180202*отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции;

180207*цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;

Тези отпадъци подлежат на обезвреждане. За целта възложителят е сключил договор за транспортиране и третиране на отпадъците с лице, което има право да извършва тези дейности в съответствие със ЗУО.

До момента на приемане и извозване на опасните биологични отпадъци за последващо третиране и обезвреждане те ще се съхраняват в клиниката в специализиран контейнер и фризер.

По време на експлоатацията на ветеринарната клиника ще се генерират и битови отпадъци, които ще се съхраняват в предвидени контейнери за разделно събиране, подлежащи на извозване от общинските фирми за сметосъбиране.

9. Отпадъчни води:

В района има изградена обществена канализационна мрежа.

Сградата в която се намират преустрояваните самостоятелни обекти е отводнена чрез съществуваща сградна инсталация и сградно канализационо отклонение (СКО).

По време на строителството и по време на експлоатацията на преустроените помещения отпадните води ще се заустват в съществуващатасградна канализация и СКО.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Предвид характера на инвестиционното намерение – клиника за ветеринарно-медицинска дейност не се очаква на площадката да са налични опасни химични вещества, включени в Приложение №3 от ЗООС.

Офталмология и Очна хирургия

Множество животни (кучета, котки, зайци, птици..) страдат от остри, хронични, вродени или придобити заболявания на очите, някои изискващи спешност. За нас е от съществена важност да се погрижим за комфорта и зрението на нашите пациенти.

За целта, ние от ветеринарни клиники „Добро Хрумване!“ разполагаме със съвременно офталмологично оборудване за диагностика, хирургия и лечение на очните заболявания. Нашите специалисти офталмолозид-р Еленкова и д-р Николова са винаги насреща и ще отделят необходимото време и внимание, за да направят пълен офталмологичен преглед на Вашия домашен любимец. Те ще отговорят на всичките Ви въпроси, след предварително записан час в клиниката ни в Борово на тел. 0896 604 836.

Ветеринарната офталмология се занимава с диагностициране на заболяванията на зрителния анализатор, процеса на тяхното протичане и лечение. Терапевтичните протоколи целят както зпазване на зрението на животното, така и създаване на максимален комфорт на пациента.

Често това се постига само с медикаменти, но в някои случаи се налагат и хирургични интервенции. Ветеринарномедицинската офталмология е дисциплина, силно зависеща както от уменията и метода на работа на очния лекар, така и от специализираната апаратура.

Ветеринарни клиники „Добро хрумване!“ разполагат с МОДЕРЕН ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП, даващ възможност за прецизно извършване на всички хирургични интервенции на очите. Незаменим и основен уред , използван при всеки офталмологичен преглед при нас е СЛИТ ЛАМПАТА, която с подходящо увеличение и специфична светлина, дава възможност за извършване на биомикроскопия и изследване в детайл на предния очен сегмент. Това позволява на специалиста много точна преценка и интерпретация на структурата на роговицата, увеята, камерения ъгъл и лещата, което е от съществено значение за бързото и правилно поставяне на диагноза.

Част от диагностичните и терапевтични процедури предлагани от ветеринарни клиники „Добро хруване!“ са още:

– Изследване на проходимостта на слъзните канали и тяхното промиване, рентгенография с контраст на слъзни канали, хирургически процедури при обструкция, атрезия и др.
– Диагностика и лечение на заболявания на клепачите – оперативно коригиране на трихиазис- ентропиум (вгъване на клепачите навътре), коригиране на назални гънки причиняващи трихиаза, ектропиум (обръщане на клепачите навън), отстраняване на образувания и тумори от клепачите, премахване на ектопични мигли и дистрихиазис (неправилно разположени мигли), блефаропластика и други
– Оперативна обработка при изпадане на жлезата на третия клепач – cherry eye.
– Измерване на слъзната секреция чрез тест на Ширмер за отдифиренциране на сух кератоконюнктивит.

– Диагностика, хирургично и медикаметозно лечение на заболявания на роговицата – конюктивална пластика при дълбоки корнеални язви, десцементоцеле и перфорация на роговицата. Диагностика и медикаментозно лечение при неязвени кератити.
– Тонометрия – извършва се със специализиран уред ТonoVet (измерване на вътреочното налягане) за диагностика на глаукома.Медикаментозно и оперативно лечение на глаукома.
– Ехография на око при отлепване на ретината, луксация на лещата, неоплазии, ретробулбарни абсцеси и др.
– Микробиологично изследване на очен секрет и камерна течност, включващо широк спектър от локални и системни антибиотици.

-Оперативно лечение при очни травми, отстраняване на чужди тела от окото

-Директна и индиректна офталмоскопия след накапване на мидриатик за диагностика на вродени и придобити заболявания на ретината и очния нерв.
-Инжективно поставяне на медикаменти в очите, парацентези.
-Преглед под наркоза, ако е необходимо.
-Диагностика и лечение на увеит.

-Диагностика на дегенерация на ретината.
-Диагностика на очни заболявания при екзотични животни.

-Диагностика и терапия на генетични и породни заболявания.
-Диагностика по отношение на редица заразни, паразитни, метаболитни, недоимъчни, алергични, имуномедиирани и наследствени заболявания, в чийто синдром очните симптоми имат важно, а понякога и патогномично значение.

Кога вашият домашен любимец има нужда от специализирана офталмологична намеса? :

 • При промяна в поведението му – неувереност, дезориентация, закачане на очите с лапи, блъскане в предмети
 • При разлика в поведението привечер и на ярка светлина. Това може да е ранен индикатор за нарушено зрение.
 • При неуверено слизане по стълбите – куче, което върви неуверено надолу, но отлично се качва, е възможно да страда от нарушение на зрението.
 • При наличие на изтечения или ненормален вид на очите.
 • При дискомфорт в очите може да има и обща отпадналост (при глаукома), отказ от храна и много други.

Специализираните офталмологични прегледи се извършват в клиниката ни в кв.Борово на адрес ул. Подуево 10Б след предварително записване на час на телефон 0896 604 836.

Работно време Великден 2020

Как работим на Великден?

17.04. (петък)

Клиниките в кв. Борово и Център работят като аптеки в интервала 10:00 – 14:30ч.

Клиниката в кв.Изток работи с нормално работно време.

18.04. (събота)

Клиниките в кв. Борово и Център работят като аптеки в интервала 10:00 – 14:30ч.

Клиниката в кв. Изток работи от 9:30 – 14:30ч.

19.04. (неделя)

Клиники “Добро хрумване!” не работят с клиенти. Ще обгрижим само хоспитализираните пациенти.

20.04. (понеделник)

Клиниките в кв. Борово и Център работят като аптеки в интервала 10:00 – 14:30ч.

Клиниката в кв.Изток работи с нормално работно време.

Няколко важни факта, по-важни съвета и най-важни мерки в условията на пандемия от COVID-19

Могат ли домашните любимци да са носители на заразата и могат ли да ни разболеят от COVID-19?

Не. До този момент не съществува научно доказателство, че домашните животни могат да заболеят или да бъдат прeносители на COVID-19. Въпреки докладван един случай в Китай, където куче даде позитивен тест за COVID-19, пред тази новина седят много въпроси, макар тя бързо да вкара в разговорите за пандемията и домашните любимци. Науката, обединена в становищата на Световна Здравна Организация (СЗО, WHO) и Световна Ветеринарна Асоциация за Дребни Животни (WSAVA) отхвърля възможността домашите любимци да са участници в разпространението на COVID-19. Шейла МакКлеланд, основателка на благотворителна организация за защита на животните в Хонконг (LAP), в писмо до властите в Хонконг казва: „Настоящите доказателства показват, че кучетата не са по-сериозен риск за разпространение (на коронавирус), отколкото неодушевените предмети като дръжките на вратите”.

Могат ли кучетата и котките да боледуват от коронавироза?

На първо място, има много различни видове коронавирус. Терминът “корона” се отнася до формата на короната, която вирусът има, когато се наблюдава под микроскоп. COVID-19 е името за специфичния вид коронавирус, който е в новините днес. Различните коронавируси могат да заразят различни видове животни и птици. Има кучешки коронавирус (наречен CCoV), който е силно инфекциозна чревна инфекция при кучета, особено кученца. Кучешкият коронавирус обикновено е краткотраен, но може да причини значителен коремен дискомфорт. Не може да се прехвърли на хората. Котките боледуват от котешки коронавирус (наречен FCoV), заразно вирусно заболяване по котките, което причинява стомашночревна симптоматика, а при определени условия, след прекарано заболяване от FCoV, някои котки развиват т.нар FIP (Котешки инфекциозен перитонит). И двете заболявания не се предават на хора.

Как да бъдем отговорни стопани в условията на пандемия от COVID-19?

 • Спазвайте добра хигиена. Това е валидно не само при COVID-19 и не само за стопаните на домашни любимци. Спазването на добра хигиена е важно за всеки член на обществото ни. Мийте често ръцете си, не докосвайте лицето си и стойте у дома. Носете у Вас персонален флакон с дезинфектант за ръце на спиртна основа и го ползвайте непрекъснато.
 • Разходките на кучето трябва да се извършват само от 1 член на семейството. Не водете животното вън цялото семейство.
 • Разхождайте кучето в тесен периметър.
 • Съкратете продължителността на разходките. Нека разходката е само, за да задоволи физиологичните нужди на кучето.
 • Старатено почиствайте след животното си. Това е валидно не само в условия на пандемия от COVID-19, a e правилно и отговорно поведение в обществото ни през 21 век.
 • Не се събирайте на групи с други стопани на кучета или на раздумка с комшии. Кучето Ви ще поиграе с приятелите си, когато кризата отмине. Идва лято 
 • Не позволявайте други хора да галят и гушкат кучето Ви. Така, както в момента избягваме ръкостискане и прегръщане помежду си, спестете този контакт и с домашния Ви любимец.
 • Когато се приберете от разходка с кучето измийте настоятелно опорните точки: крайници, опашка, нос и уста. Ако животното е успяло да се повъргаля го изкъпете цялото.
 • Не ползвайте белина и силни, концентрирани дезинфектанти. След обилно измиване на опорните точки с вода и кучешки шампоан ги подсушете добре. След това можете да минете крачката с мокри кърпички със спиртно съдържание.
 • Ако кучето Ви ползва дрешки след всяка разходка ги перете и почиствайте внимателно.
 • Носете с Вас документацията на кучето Ви по време на разходка.
 • Уверете се, че Вие, семейството Ви и домашният Ви любимец пиете често прясна вода.
 • В случай, че сте с позитивен тест за COVID-19 и сте под карантина избягвайте по възможност контакт с домашния си любимец и подсигурете човек, който да Ви помогне в грижите за животното. В случай, че това не е възможно старателно мийте ръцете си преди и след контакт с любимеца си. Информирайте ветеринарния лекар на животното Ви ако се наложи посещение, за да може лекарят да вземе мерки при приема на животното във ветеринарна клиника.

Пазете се и бъдете здрави и отговорни!