Инвестиционно предложение

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл.4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

„ДОБРО ХРУМВАНЕ“ ООД,

гр.София, ж.к.Борово, ул.Подуево №10, вх.Б, партер

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

ПРЕУСТРОЙСТВОНАВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКА,ОФИСИ 5 И 6 ИМАГАЗИН 9 ВЪВВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКАСЪССТАЦИОНАРИСКЛАД“,
гр.София, ул. „Подуево“ №10, вх.Б, партер, СО-район „Красно село“


Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Изготвен е инвестиционен проект в техническа фазаза преустройствоисмянанапредназначениетонаВетеринарнаклиника, Офиси 5 и 6 иМагазин 9 въвВЕТЕРИНАРНАКЛИНИКАСЪССТАЦИОНАРИСКЛАД.

Ветеринарнатаклиника, Офиси 5 и 6 иМагазин 9 са самостоятелни обекти в сграда, която се намира в ПИ с идентификатор 68134.206.70.

Според характера си инвестиционното предложение не попада в приложното поле на приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ветеринарната клиника, офисите и магазинът, обект на преустройството, се намират на партерния етаж в жилищна сграда на ул. “Подуево”№10. Жилищната сграда е девететажна. Във ветеринарната клиника ще се извършват прегледи, диагностика, лечебна, профилактична дейност, хирургични операции за непродуктивни животни – домашни любимци, декоративни животни и др.Помещенията на Клиниката са организирани на принципа за входно фоайе -чакалня+приемна+ ветеринарни продукти на ниво ±0.00 и разполагане на работните, складови и обслужващи помещения на ниво +0.45м,. На к.+0.45м са проектирани: манипулационна, тоалетна за посетители, две помещения за ехографски изследвания, две предоперационн и две операционни, лабораторен кът, 2 стационара за котки, 1 за кучета, 1 тъмен и 1 инфекциозен; стая за персонала; склад с кътове за приемане и експедиция, персонал, офис и складиране, със санитарни помещения за персонала.Складът ще бъде за лекарства, добавки, консумативи и храни за животни. По-голяма част от помещенията са директно осветени и проветрени. За останалите е проектирана принудителна смукателна вентилация, като допълване на изградена вече такава със съществуващи въздуховоди, включени в ОВ шахта към стълбището на блока. Във вътрешните помещения пресен въздух ще постъпва през отваряеми крила в стъклените прегради към директните помещения и през решетки, монтирани над вратите. Във Ветеринарната клиника ще работят 10 д. на 2 смени. За работещите в клиниката е проектирана стая за персонала с общи гардеробчета за лично и работно облекло, кабина за преобличане и кът за почивка. За склада с двама работещи на две смени, също е предвиден кът за персонала.В стационарните помещения на клиниката могат да получат помощ като прегледи и лечебни процедури едновременно максимум 13 домашни любимци – 10 котки и 3 кучета. Стационарите са обзаведени с малки клетки за котки и кучета и 2 по-големи – за по-едри кучета. За работещите и придружителите са проектирани санитарни помещения, с отделна тоалетна за посетители и две бани с тоалетни за персонала. За домашните любимци е предвидено отделно помещение с вана за къпане.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ :

ЗП преустройство – Ветеринарна клиника – 298.53 м2

За осъществяване на инвестиционното намерение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура достъпът до новата клиника ще се запази от улица „Подуево“. Не се предвиждат изкопи. Не се налага ползването на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Сградата, в която се предвижда преустройството, предмет на инвестиционното намерение попада в кв.288, м.бул. „България – Мотописта“, район „Красно село“, за която има действащ План за регулация.

За осъществяването на инвестиционното намерение е необходимо да бъде одобрен инвестиционен проект и да бъде издадено Разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Органът за разрешаване на инвестиционното предложение е Главния архитект на СО-район „Красно село”.

Не е необходимо издаване на съгласувателни и разрешителни документи по реда на специален закон.

4. Местоположение:

Гр.София, Столична община – район „Красно село“, кв.288, м.бул. „България – Мотописта“, ПИ с идентификатор 68134.206.70.

За района има влязла в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-50/20.03.2016г. на изпълнителния директор на АГКК.

Сградата, в която ще се извършва инвестиционното намерение е с идентификатор 68134.206.70.1 и включва самостоятелни обекти.

Площадката не се намира в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от дейността. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

В района има изградена обществена водопроводна мрежа. Инвестиционното намерение е за преустройство на съществуващи самостоятелни обекти в сграда, които са захранени с питейна вода и вода за противопожарни нужди. За новото предназначение на обектите не се налага промяна във водоснабдяването.

По време на строителството и по време на експлоатацията на преустроените помещения захранването с вода ще става от съществуващия уличен водопровод, посредством съществуващо сградно водопроводно отклонение.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

По време на строителството и на експлоатацията няма да бъдат емитирани вещества в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителството и на експлоатацията няма да се изпускат вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителството ще се генерират обичайните строителни отпадъци, които ще се транспортират на съответните разтоварища със съответните направления. Наредбата за управление на отпадъците и за рециклиране на строителните материали не изисква разработване на План за управление на отпадъците за преустроявани обекти с РЗП под 700.0кв.м.

По време на експлоатацията на ветеринарната клиника ще се генерират някои видове отпадъцив т.ч. и опасни с кодове съгласно Приложение №1 на Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, а именно:

180202*отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции;

180207*цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти;

Тези отпадъци подлежат на обезвреждане. За целта възложителят е сключил договор за транспортиране и третиране на отпадъците с лице, което има право да извършва тези дейности в съответствие със ЗУО.

До момента на приемане и извозване на опасните биологични отпадъци за последващо третиране и обезвреждане те ще се съхраняват в клиниката в специализиран контейнер и фризер.

По време на експлоатацията на ветеринарната клиника ще се генерират и битови отпадъци, които ще се съхраняват в предвидени контейнери за разделно събиране, подлежащи на извозване от общинските фирми за сметосъбиране.

9. Отпадъчни води:

В района има изградена обществена канализационна мрежа.

Сградата в която се намират преустрояваните самостоятелни обекти е отводнена чрез съществуваща сградна инсталация и сградно канализационо отклонение (СКО).

По време на строителството и по време на експлоатацията на преустроените помещения отпадните води ще се заустват в съществуващатасградна канализация и СКО.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Предвид характера на инвестиционното намерение – клиника за ветеринарно-медицинска дейност не се очаква на площадката да са налични опасни химични вещества, включени в Приложение №3 от ЗООС.

Офталмология и Очна хирургия

Множество животни (кучета, котки, зайци, птици..) страдат от остри, хронични, вродени или придобити заболявания на очите, някои изискващи спешност. За нас е от съществена важност да се погрижим за комфорта и зрението на нашите пациенти.

За целта, ние от ветеринарни клиники „Добро Хрумване!“ разполагаме със съвременно офталмологично оборудване за диагностика, хирургия и лечение на очните заболявания. Нашите специалисти офталмолозид-р Еленкова и д-р Николова са винаги насреща и ще отделят необходимото време и внимание, за да направят пълен офталмологичен преглед на Вашия домашен любимец. Те ще отговорят на всичките Ви въпроси, след предварително записан час в клиниката ни в Борово на тел. 0896 604 836.

Ветеринарната офталмология се занимава с диагностициране на заболяванията на зрителния анализатор, процеса на тяхното протичане и лечение. Терапевтичните протоколи целят както зпазване на зрението на животното, така и създаване на максимален комфорт на пациента.

Често това се постига само с медикаменти, но в някои случаи се налагат и хирургични интервенции. Ветеринарномедицинската офталмология е дисциплина, силно зависеща както от уменията и метода на работа на очния лекар, така и от специализираната апаратура.

Ветеринарни клиники „Добро хрумване!“ разполагат с МОДЕРЕН ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП, даващ възможност за прецизно извършване на всички хирургични интервенции на очите. Незаменим и основен уред , използван при всеки офталмологичен преглед при нас е СЛИТ ЛАМПАТА, която с подходящо увеличение и специфична светлина, дава възможност за извършване на биомикроскопия и изследване в детайл на предния очен сегмент. Това позволява на специалиста много точна преценка и интерпретация на структурата на роговицата, увеята, камерения ъгъл и лещата, което е от съществено значение за бързото и правилно поставяне на диагноза.

Част от диагностичните и терапевтични процедури предлагани от ветеринарни клиники „Добро хруване!“ са още:

– Изследване на проходимостта на слъзните канали и тяхното промиване, рентгенография с контраст на слъзни канали, хирургически процедури при обструкция, атрезия и др.
– Диагностика и лечение на заболявания на клепачите – оперативно коригиране на трихиазис- ентропиум (вгъване на клепачите навътре), коригиране на назални гънки причиняващи трихиаза, ектропиум (обръщане на клепачите навън), отстраняване на образувания и тумори от клепачите, премахване на ектопични мигли и дистрихиазис (неправилно разположени мигли), блефаропластика и други
– Оперативна обработка при изпадане на жлезата на третия клепач – cherry eye.
– Измерване на слъзната секреция чрез тест на Ширмер за отдифиренциране на сух кератоконюнктивит.

– Диагностика, хирургично и медикаметозно лечение на заболявания на роговицата – конюктивална пластика при дълбоки корнеални язви, десцементоцеле и перфорация на роговицата. Диагностика и медикаментозно лечение при неязвени кератити.
– Тонометрия – извършва се със специализиран уред ТonoVet (измерване на вътреочното налягане) за диагностика на глаукома.Медикаментозно и оперативно лечение на глаукома.
– Ехография на око при отлепване на ретината, луксация на лещата, неоплазии, ретробулбарни абсцеси и др.
– Микробиологично изследване на очен секрет и камерна течност, включващо широк спектър от локални и системни антибиотици.

-Оперативно лечение при очни травми, отстраняване на чужди тела от окото

-Директна и индиректна офталмоскопия след накапване на мидриатик за диагностика на вродени и придобити заболявания на ретината и очния нерв.
-Инжективно поставяне на медикаменти в очите, парацентези.
-Преглед под наркоза, ако е необходимо.
-Диагностика и лечение на увеит.

-Диагностика на дегенерация на ретината.
-Диагностика на очни заболявания при екзотични животни.

-Диагностика и терапия на генетични и породни заболявания.
-Диагностика по отношение на редица заразни, паразитни, метаболитни, недоимъчни, алергични, имуномедиирани и наследствени заболявания, в чийто синдром очните симптоми имат важно, а понякога и патогномично значение.

Кога вашият домашен любимец има нужда от специализирана офталмологична намеса? :

  • При промяна в поведението му – неувереност, дезориентация, закачане на очите с лапи, блъскане в предмети
  • При разлика в поведението привечер и на ярка светлина. Това може да е ранен индикатор за нарушено зрение.
  • При неуверено слизане по стълбите – куче, което върви неуверено надолу, но отлично се качва, е възможно да страда от нарушение на зрението.
  • При наличие на изтечения или ненормален вид на очите.
  • При дискомфорт в очите може да има и обща отпадналост (при глаукома), отказ от храна и много други.

Специализираните офталмологични прегледи се извършват в клиниката ни в кв.Борово на адрес ул. Подуево 10Б след предварително записване на час на телефон 0896 604 836.