Тазобедрена и лакътна дисплазия

Експертна оценка на тазобедрени и лакътни стави за наличие/отсъствие и степен на дисплазия, с издаване на сертификат

Тазобедрената и лакътна дисплазия са често срещани заболявания на опорно-ставния апарат при животните, с унаследяем характер. Развитието и степента на заболяванията зависят както от генетични фактори, така и от условията, в които се отглеждат животните. От тези заболявания могат да страдат всички породи и типове конституции кучета, като по-голяма предразположеност демонстрират едрите и гигантски индивиди. Някои породи показват още по-голяма предразположеност, като сред тях са лабрадор ретривър, голдън ретривър, немско овчарско куче, кане корсо и др.

Заболяванията се характеризират с недобро съчленяване /ставна инконгруентност/ на отделните компоненти на лакътните и тазобедрени стави, което води до тяхната „хлабавост”. Това от своя страна е причина за променена биомеханика, т.е. нарушено фукциониране на ставите и последващо развитие на дегенеративни промени, в лицето на артроза.

Клиничните симптоми на диспластичните заболявания включват нежелание за физическа активност или лесно отказване от такава след леко натоварване, куцота, трудно раздвижване след почивка, специфична походка, болеви синдром при влажни студени метеорологични условия и понижаване на общия стандарт на живот като краен резултат.

Началните признаци на дисплазия могат да бъдат установени рентгенографски и клинично още в ранна възраст при кученцата. Съществува алгоритъм за скрининг и ранно откриване на промените, което позволява изпълнението на корективни хирургични техники, които да предотварят по-нататъшното развитие на диспластичните промени или поне да намалят степента им.

Важно е да се отбележи, че скрининговите рентгенографски изследания се извършват под седация /лека упойка/, тъй като за да се направи обективна оценка е необходимо пълно отпускане на мускулатурата /миорелаксация/.

Препоръчително е първичен скрининг на кученцата за тазобедрени стави да се извършва в диапазона 3 месеца и 2 седмици – 3 месеца и 3 седмици, като при гигантски породи този прозорец може да бъде удължен до 4 месечна възраст. При наличие на съмнение за проблем е препоръчително скринингът да се повтори около 5 ½-6 месечна възраст.

Първичен скрининг за лакътна дисплазия може да бъде извършен на 4 ½ месечна възраст, но поради необходимостта от прекомерен брой упоявания, първичният скрининг на лакътни стави, може да се комбинира с вторичния скрининг на тазобедрени стави на възраст 5 ½-6 месеца.

Окончателната оценка за състоянието на лакътни и тазобедрени стави, респективно наличие или отсътвие и степен на лакътна и тазобедрена дисплазия може да се извърши едва когато пациентът напълно е завършил телесното си развитие. За малките и средни породи това се случва приблизително на 12 месеца, а за едрите и гигантски около 18 месечна възраст.

При изпълнението на горепосочената оценка отново е необходимо леко упояване на пациента и изпълнение на специфични рентгенографски проекции за лакътните и тазобедрени стави.

На база горепосочените, експерт оценител отчита специфични параметри и характеристики на ставите и поставя финална оценка.

При този процес всяка тазобедрена и лакътна става получава отделна оценка, като накрая пациентът получава обща оценка за лакътните и съответно тазобедрени стави.

В световен мащаб съществуват различни системи за оценяване на тазобедрените стави при кучета. В Европа, съответно в България най-застъпената е системата за оценка на FCI /Federation Cynologique Internationale/.

При нея ставите се оценяват с буквен код в 5 степени (A,B,C,D,E), както следва:

  • стави тип А – отлични стави без диспластични изменения
  • стави тип B – „почти нормални” стави с минимални изменения
  • стави тип С – лека дисплазия
  • стави тип Д – средностепенна дисплазия
  • стави тип Е – тежка дисплазия

Всяка от степените може да се подраздели в две подстепени, а именно „1” и „2”.

В Европа често се използва и т. нар. Swiss system, която е точкова, като между точките получени по тази система и буквените оценки от системата на FCI съществува тясна корелация.

За оценка на лакътни стави, в България най-застъпена е системата на IEWG/International Elbow Working Group/, при която оценките са както следва:

  • 0 – отлични стави без измения
  • 1 – нискостепенна дисплазия
  • 2 – средностепенна дисплазия
  • 3 – тежка дисплазия

След изпълнение на процедурата и оценка на ставите, по желание на стопаните може да бъде издаден официален сертфикат за наличие/отсъствие и степен на диспалзия при тазобедрените и лакътни стави, който да послужи като обективен документ, отразяващ статуса на оценените стави.

Този сертификат е неделим компонент от съпровождащата медицинска документация на развъдните животни с родословие.

От изключителна важност е, всяко животно което ще бъде използвано за развъждане и създаване на поколение, да притежава обективна оценка за статуса на лакътните и тазобедрени стави, тъй като според международните препоръки, а често и според правилниците на отделните развъдни клубове, само животни с определен тип оценка могат да бъдат развъждани.

Развъждането на животни с лоши оценки е предпоставка за създаването на поколения с голям шанс за развитие на лакътна и тазобедрена дисплазия и влошаване на генетичния фонд на породата.

Ветеринарни клиники „Добро хрумване!” предлагат изпълнение на необходимите рентгенографски изследвания, с последваща експертна оценка на ставите от оценител, сертифицран към GRSK (Gesellschaft für Röntgendiagnostik genetisch beeinflusster Skeletterkrankungen bei Kleintieren e.V) /Немска асоциация за рентгенографски контрол на генетични заболявания на ставно-опорния апарат /. Тазобедрените стави се оценяват по система FCI (А до Е), а лакътните по система IEWG (от 0 до 3).

Рентгенографските изследвания и издаване на сертификати се извършва в клон Изток (ул. Пиер Дегейтър 10Б). Важно е да записвате часове за консултация или оценка на телефон *3536 или 0896604887.